Villkor

 

Den användningsrätt du förvärvar till en bild, gäller endast för det angivna tillfället, ändamålet och omfattningen.

Det finns lagliga inskränkningar i rätten att använda bilder som du som kund är skyldig att respektera. Till exempel får du inte utan tillstånd använda någon annans firma eller varumärke i kommersiella sammanhang. Kolla noga.

Du får inte heller använda någon igenkännbar levande persons bild i reklam utan lov från personen. En bild av en igenkännbar person kan också vara en personuppgift och kan fordra tillstånd från personen för att läggas ut på Internet.

Konstverk eller annat skyddat verk får inte utan lov från upphovsmannen återges på bild, utom i vissa särskilda fall. Som kund är du ensam ansvarig för att dessa regler iakttas med de bilder du laddar ned eller beställer från Strimark.se. Fråga oss gärna om du undrar över något kring detta.

När en bild återges ska alltid "byline" sättas ut, det vill säga "fotografens namn/Strimark.se".

Observera inskränkningarna i rätten att bearbeta och förändra bilder samt att lagra dessa digitalt, som finns i leveransvillkoren.
I korthet gäller att du som kund inte får förändra bildens form eller innehåll. Efter avslutad produktion ska du se till att alla digitalt lagrade kopior av bilden avlägsnas.

Strimark.se:s bilder får inte läggas i databas, på CD-ROM eller liknande. Inte heller får de göras tillgängliga i lokalt eller internationellt nätverk, t ex Internet, utan att ett särskilt avtal om sådan användning tecknats i varje enskilt fall. I sådana fall ska det alltid anges att bilden är skyddad enligt upphovsrättslagen.

Bilder och övrigt innehåll på Strimark.se:s webbsidor är skyddat av upphovsrättslagstiftning. Bilderna är märkta med Digimarc®. Otillåten användning medför påföljd.

Här följer Strimark.se:s fullständiga leveransvillkor:

   1 ANSVAR FÖR LÅNAD BILD
Bilder levereras i analog eller lågupplöst digital form. Den på följesedeln angivna kontaktpersonen ansvarar för att bild hanteras, returneras och redovisas enligt följande villkor.

   2 LÅNEAVGIFT
En låneavgift per bildbeställning/leverans debiteras i de fall ingen bild kommer till användning. Om en analog bild levereras digitalt utgår motsvarande avgift.

   3 EXPRESSFRAMTAGNING
Tillägg för begärd expressframtagning av bilder debiteras enligt gällande prislista.

   4 LÅNETIDER
Bilder lämnas till påseende och urval under 14 dagar eller enligt överenskommelse. Inom denna tid ska bildanvändning redovisas och ej använda analoga bilder returneras. Bilder som ska användas får efter fakturering behållas ytterligare 30 dagar. Förlängning av lånetiden kan ske efter överenskommelse. Om lånetiden överskrids utan godkännande debiteras avgift för förlängd lånetid per bild och vecka enligt gällande prislista, räknat från angivet returdatum.
Avgift för förlängd lånetid debiteras till dess att bilden återlämnas. Om bilden förkommit utgår särskild ersättning enligt punkt 13.

   5 REDOVISNING AV ANVÄNDA BILDER
Fullständig redovisning av bildanvändning ska lämnas som underlag för fakturering innan produktion påbörjas. Så utförliga uppgifter som möjligt ska lämnas om användningsområde, bildstorlek och upplaga (se Priser).
Vid större kampanjer bör priset göras upp i förväg. Strimark.se lämnar offert på begäran.
Ett arkivexemplar av publikationen där bild förekommer bör översändas till Strimark.se i samband med bildreturen.

   6 FÖRSEGLING AV DIA
Förseglingen får brytas endast om bilden ska användas. Bryts förseglingen på en ej använd bild betraktas den som använd till skiss och debiteras enligt gällande prislista.

   7 BILDENS NUMMER
Bildens identifikationsnummer och tillhörande streckkod får inte skadas eller avlägsnas. Använd diabild ska vid återsändandet vara monterad i sin mask och plastficka.

   8 ANVÄNDNINGSRÄTT
Förändring av bilds form eller innehåll får inte ske utan att godkännande lämnats för varje enskild bild och tillfälle. Lagras bild digitalt av produktionstekniska skäl ska bilden avlägsnas efter avslutad produktion om inte annat medgetts. Lagrad bild får inte återanvändas utan föregående tillstånd från Strimark.se.
OBS! Strimark.se:s bilder får inte läggas i databas, på CD-ROM eller liknande och inte göras tillgängliga i lokalt eller internationellt nätverk t ex Internet, utan särskilt avtal därom i varje enskilt fall.
I sådana fall skall det alltid anges att bilden är skyddad enligt upphovsrättslagen.
Används bild som teckningsunderlag, förlaga och liknande eller kopieras/plagieras bild utgår ersättning enligt gällande prislista såsom för användning.
För vissa bilder gäller en av fotografen fastställd begränsning i användningsrätten, t ex förbud mot användning i politiska sammanhang. Denna finns då angiven på respektive bild.
Beroende på bildens motiv kan även lagstiftning begränsa användningsrätten, t ex upphovsrättslagen och varumärkeslagen. Tillstånd måste då också inhämtas från innehavaren av upphovsrätten/varumärkesrätten. Strimark.se fråntar sig allt ansvar när kund använder bild i strid mot sådan begränsning. OBS! Se även punkt 11.

   9 PRISER
Samtliga priser i prislistan avser engångsanvändning av bild. Priserna debiteras oavsett bildens ålder.

   10 BYLINE
Vid användning av bild ska fotografens namn/Strimark.se alltid anges.

   11 PERSONBILDER I REKLAM
Enligt lag ska identifierbara personer på en bild ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som använder bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att skäligt modellarvode betalas.
Strimark.se fråntar sig allt ansvar om kund använder bild i reklamsammanhang utan den återgivna personens tillstånd.

   12 PROJEKTION
Originalbilder eller unika duplikat måste dupliceras för användning i projektion. Av kund framtagna duplikat ska efter användandet returneras till Strimark.se för makulering.
OBS! Samtliga färgbilder är originaldia där inte annat anges.

   13 SKADAD ELLER FÖRKOMMEN BILD
Som skada räknas varje form av åverkan på dia eller påsiktskopia som tillfogats bilden under lånetiden. Skadad bild debiteras enligt gällande prislista beroende på skadans omfattning. Om bild inte återlämnas inom överenskommen tid förbehåller sig Strimark.se rätten att debitera bilden som förkommen (se Priser).

   14 ÄGANDERÄTT
Bild förblir fotografens/Strimark.se:s egendom även efter förvärv av användningsrätt och ska returneras till Strimark.se snarast efter användningen. Omfattning av köpt användningsrätt framgår av fakturan.

   15 BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto. Moms tillkommer. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta.